1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Kawałyk Sztuki, dostępnego pod adresem kawalyksztuki.pl.

1.2. Administratorem sklepu internetowego jest firma KAWAŁYK SZTUKI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kądziołeczki 53/1, 02-850 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS za nr KRS 0000642798 (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS), NIP 9512421212, REGON 36567519800000.

1.3. Korzystanie ze sklepu internetowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu w całości.

 

2. Zakupy

2.1. Sklep internetowy umożliwia dokonywanie zakupów przez internet.

2.2. Warunkiem dokonania zakupów jest zarejestrowanie się w sklepie, podanie prawdziwych danych osobowych oraz zaakceptowanie regulaminu.

2.3. Zamówienia można składać przez stronę internetową sklepu lub za pośrednictwem kontaktu telefonicznego.

 

3. Ceny i płatności

3.1. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

3.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów oraz przeprowadzania promocji i wyprzedaży.

3.3. Formy płatności akceptowane w sklepie internetowym to: przelew bankowy, płatności elektroniczne, karta płatnicza, płatność przy odbiorze.

 

4. Wykonywanie umowy sprzedaży

4.1. Zawarcie Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia, za pomocą Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie Sprzedawcy zgodnie z pkt 8 powyżej.

4.2. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

4.3. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. W przypadku uchybienia terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamówienie zostanie anulowane.

4.4. Towar zostanie wysłany przez Sprzedawcę w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia w terminie 2 dni roboczych od dnia odnotowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

4.5. Dostawa Towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

4.6. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi kurierskie) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży. 

4.7. Klient zobowiązuje się do odebrania dostarczonego Towaru.

 

5. Reklamacje i zwroty

5.1. Klient ma prawo do reklamacji w przypadku stwierdzenia wady produktu lub niezgodności z zamówieniem.

5.2. Reklamacje dotyczące wad produktów należy zgłaszać pisemnie na adres e-mail sklepu w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia. Wraz z reklamacją klient jest zobowiązany do dostarczenia zdjęć produktu oraz opisu wady.

5.3. Produkty można zwrócić w ciągu 30 dni od daty otrzymania zamówienia, jeśli nie spełniają oczekiwań klienta. Zwrot produktów jest możliwy pod warunkiem zachowania oryginalnego opakowania i stanu produktu. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi klient.

5.4. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji lub zwrotu, jeśli stwierdzi, że reklamacja lub zwrot zostały zgłoszone niezgodnie z postanowieniami regulaminu lub w przypadku podejrzenia nadużyć ze strony klienta.

5.5. W przypadku stwierdzenia nadużyć lub celowego uszkodzenia produktu w celu dokonania zwrotu, sklep zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia reklamacji lub zwrotu oraz do podjęcia odpowiednich kroków prawnych wobec klienta.

 

6. Prawo odstąpienia od umowy

6.1. Klientowi, będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru oraz kosztów dodatkowych, w terminie 14 dni od dnia odebrania Towaru przez Klienta.

6.2 Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do biletów zakupionych na wydarzenia organizowane przez Sprzedawcę zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 12) Ustawy o prawach konsumenta.

6.3 Klient może odstąpić od Umowy zawartej na odległość, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu.

6.4 Oświadczenie może być wysłane:

a) za pomocą poczty tradycyjnej – na adres Sprzedawcy;

b) drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.

6.5 Oświadczenie można złożyć korzystając ze wzoru formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta, jednak skorzystanie ze wzoru formularza nie jest obowiązkowe.

6.6 W przypadku przesłania oświadczenia drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle mu na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6.7 W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.

6.8 W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

6.9 Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

6.10 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 7. Ochrona danych osobowych

7.1. Administratorem danych osobowych klientów jest firma Kawałyk Sztuki Sp. z o.o.

7.2. Dane osobowe klientów są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia i nie są udostępniane osobom trzecim.

7.3. Klienci mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy danych.

 

8. Postanowienia końcowe

8.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej sklepu.

8.2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej sklepu.

8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Regulamin sklepu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej Rozporządzeniem lub RODO), informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KawałykSztuki sp. z.o.o. z siedzibą: 02-850 Warszawa, ul. Kądziołeczki 53/1, tel. 24 364 60 40, e-mail: kawaleksztuki.galeria@gmail.com
 • Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail: kawaleksztuki.galeria@gmail.com lub wysyłając pisemną korespondencję na adres placówki z dopiskiem „IOD”.
 • Państwa dane przetwarzane są zgodnie z prawem w celu realizacji zadań ustawowych placówki wynikających z przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Podstawą prawną legalności przetwarzania danych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze);
  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą);
  • art. 6 ust. 1 lit. a) z uwzględnieniem art. 9 ust. 1 i 2 RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą);
  • art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi).
 • Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych, m.in. informacja o nowych wydarzeniach, wernisażach, wystawach. Przekazanie danych jest zgodne z Regulaminem placówki i nie jest warunkiem korzystania z jej usług, jednakże może być niezbędne do realizacji szczególnych uprawnień osób.
 • Nie udostępniamy Państwa danych innym podmiotom za wyjątkiem instytucji upoważnionych do tego na mocy szczególnych przepisów prawa (takich jak: policja, prokuratura, sądy).
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu i prawnie uzasadnionych interesów Administratora na podstawie obowiązujących przepisów.
 • W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługują Państwu prawa:

  dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia, jak również do ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (na podstawie art. 15 – 18, art. 20 i 21 RODO);

  w zakresie, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody – cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

W w/w sprawach mogą Państwo kontaktować się wysyłając maila na adres: kawaleksztuki.galeria@gmail.com lub wysyłając pisemną korespondencję na adres placówki z dopiskiem „D.O.”.

 • Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w razie uzasadnienia przetwarzania z naruszeniem przepisów RODO).
 • Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania.
 • Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • W Galerii Kawałek Sztuki wdrożyliśmy Politykę Bezpieczeństwa w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa i poufności Państwa danych.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GALERIĘ KAWAŁEK SZTUKI